تقدیر

چهل روز گذشت چهل روز است که آسمانی شدند و رفتند... 

تقدیر آن ها این بود که این گونه به سوی معبود بروند 

اما تقدیر ما چیست؟ تقدیر کار هایمان! 

انتخاب هایمان چه تقدیری را برای ما رقم خواهد زد 

+ زمانی که مسولیتی را به عهده گرفتیم تمام فکر و ذهن ما باید مسولیت مان باشد 

کوتاهی کنندگان مسئولند... 


منبع اصلی مطلب : **
برچسب ها : تقدیر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : مسولیت ساده نیست